Πέμπτη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την γρήγορη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή…

Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι συχνότητες που ελευθερώνονται λόγω της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση να συμβάλουν σε ταχεία οικονομική ανάκαμψη...

Καθώς η ψηφιακή τηλεόραση αντικαθιστά τη γνωστή μας αναλογική τηλεόραση, ελευθερώνονται τα τέσσερα πέμπτα των ερτζιανών κυμάτων που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα σπίτια μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες, καινοτόμες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, από ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο και πιο προηγμένα κινητά τηλέφωνα έως νέα διαδραστικά κανάλια τηλεόραση ς υψηλής ευκρίνειας. Οι απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούσαν να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της αλλαγής, καθώς οι ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νέο ραδιοφάσμα για παροχή διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη φτάσει η σταθερή τηλεφωνία. Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδια για συντονισμένη κατανομή του ραδιοφάσματος , βάσει των οποίων ενθαρρύνονται οι επενδύσεις και ο ανταγωνισμός σε αυτές τις πιθανές νέες υπηρεσίες. Εάν η κατανομή των πρόσφατα ελευθερωμένων ερτζιανών κυμάτων - του «ψηφιακού μερίσματος» - σε νέες υπηρεσίες γίνει συντονισμένα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα μπορούσε να δώσει στην οικονομία ώθηση ύψους 20 έως 50 δισ. ευρώ. Στο σχέδιο για την πλήρη υλοποίηση του δυναμικού του ψηφιακού μερίσματος συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες της ΕΕ, αντανακλώντας τον μείζονα ρόλο που τους αναλογεί.

«Το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε η «ευρυζωνικότητα για όλους» να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και να δώσει ώθηση σε ορισμένους από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας μας. Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το ψηφιακό μέρισμα μόνον εάν εργαστούμε από κοινού, σε ένα κοινό σχέδιο. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις χώρες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κλάδο και εκπροσώπους των καταναλωτών για την προετοιμασία ενός τέτοιου σχεδίου», δήλωσε η κα Viviane Reding , αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας . «Καλώ τις χώρες της ΕΕ να επισπεύσουν τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Καλώ επίσης τις εθνικές αρχές να αξιοποιήσουν το ψηφιακό μέρισμα προς όφελος του ανταγωνισμού, ώστε να ανοίξει η αγορά σε νέους επιχειρηματίες και νέες υπηρεσίες, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο στην οικονομία. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό μέρισμα χρησιμοποιείται ώστε οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις να φτάσουν σε μέρη της ΕΕ όπου άλλες τεχνολογίες δεν είναι σε θέση να παράσχουν αποτελεσματικά διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας».

Οι προτάσεις για το ψηφιακό μέρισμα που εγκρίθηκαν σήμερα από την Επιτροπή ζητούν από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης και να την έχουν ολοκληρώσει το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012 . Πέντε χώρες (Φινλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σουηδία) και οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποδείξει ότι η κατάργηση της αναλογικής μετάδοσης είναι γρήγορα εφικτή ( IP /09/266 ) .

Οι προτάσεις στοχεύουν επίσης στην εκμετάλλευση του πιθανού οικονομικού αντίκτυπου ύψους 20 με 50 δισ. ευρώ από τον αποτελεσματικό ευρωπαϊκό συντονισμό του ψηφιακού μερίσματος (σε διάστημα 15ετίας, σε σύγκριση με μεμονωμένη δράση χωρών της ΕΕ). Προς τούτο, παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα μέρος του αποδεσμευόμενου ραδιοφάσματος, συγκεκριμένα η υποζώνη των 790-862 MHz (το ραδιοφάσμα μεγάλων αποστάσεων, που διαπερνά κτίρια), μπορεί να διατεθεί για να στηρίξει την ανάπτυξη νέων ασύρματων υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτης και τέταρτης γενιάς ( IP /09/1238 ) που επιτρέπουν βίντεο συνεχούς ροής, πλήρη περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και ταχεία τηλεφόρτωση σε συσκευές κινητού τηλεφώνου. Τούτο θα συμβάλει στην επίτευξη, έως το τέλος του 2013, του στόχου της ευρυζωνικής κάλυψη υψηλής ταχύτητας για το 100% του πληθυσμού της ΕΕ ( IP /08/1771 , MEMO /08/735 ).

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτών των κινήσεων, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα εναρμονίσει τους τεχνικούς όρους για τη χρήση της υποζώνης των 790-862 MHz , έτσι ώστε η ενιαία αγορά να μην είναι κατακερματισμένη όταν οι χώρες της ΕΕ προχωρήσουν σε άνοιγμα της υποζώνης για νέες υπηρεσίες στη χώρα τους. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών και οι κατασκευαστές συσκευών και εφαρμογών θα μπορούν στη συνέχεια να ασκούν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες «περιαγωγής» όταν ταξιδεύουν. Μια παρόμοια προσέγγιση προετοίμασε το έδαφος για την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων τύπου GSM , στη δεκαετία του 1990.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να αντιμετωπιστούν, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στρατηγικοί στόχοι , όπως ο ρυθμός του ανοίγματος του ψηφιακού μερίσματος για άλλες χρήσεις, εκτός από εκπομπές υψηλής ισχύος, συμφωνώντας σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση κατά τις διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες σχετικά με το ραδιοφάσμα του ψηφιακού μερίσματος, και η δυνατότητα συμφωνίας σε μελλοντικούς κοινοτικούς στόχους για τη χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών στο ψηφιακό μέρισμα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα επιδιώξει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον χάρτη πορείας, και, πριν από την οριστικοποίηση των προτάσεων, θα έχει περαιτέρω συζητήσεις με υφιστάμενους και δυνητικούς χρήστες του ραδιοφάσματος σχετικά με πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1595&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Blog-Σχόλιο: Η Ελλάδα (και η Κύπρος) συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «C» που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πλήρες αναλογικό Switch-Off, πριν από το τέλος του 2012, άρα δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στην μετάβαση για την ψηφιακή εποχή (κάτι που πρέπει να προωθήσει από την πλευρά της), η Ελληνική πολιτεία. Kαι δεν θα πρέπει να τίθενται ζητήματα αναλογικού Switch-Off (που θα κωλυσιεργούν την μετάβαση στην DVB-T), αφού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή κάθε αναλογικό Switch-Off πρέπει να συμβάλει στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας…

Τετάρτη

TV100 Vs MTV+ Θεσσαλονίκης, στο δίαυλο εκπομπής 44 UHF...

TV100 Vs MTV+ Θεσσαλονίκης, στο δίαυλο εκπομπής 44 UHF !!!
Τι συμβαίνει αλήθεια σχετικά με τις παρεμβολές που δέχεται το MTV+ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (από την TV100 Θεσσαλονίκης) και την αναλογική εκπομπή του καναλιού στο δίαυλο εκπομπής 44 UHF;

Το MTV+ εκπέμπει αναλογικά από τον Χορτιάτη και τον δίαυλο εκπομπής 44 UHF (με 1 kW ισχύς), όταν ο Χορτιάτης απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ισχύς (ως βασικό κέντρο εκπομπής), για να καλύψει αναλογικά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (που περιλαμβάνει και τους γύρο νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας)!!! Για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες (σωστά), τα μεγάλα ιδιωτικά και κρατικά κανάλια εκπέμπουν από το Χορτιάτη (με 10 kW ισχύς), όπως το Mega (24 UHF), ο ΑΝΤ1 (32 UHF), η ΕΤ3 (27 UHF)…κ.α., ενώ η ΕΤ1 (37 UHF), Alter (41 UHF) και το Star (51 UHF) εκπέμπουν με 5 kW ισχύς. Παράλληλα τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλονίκης διακρίνονται από την μια στα κανάλια που διαθέτουν αξιοπρεπή εικόνα (ακόμη και εκτός Θεσσαλονίκης), αφού εκπέμπουν με 2.5 kW ισχύς (όπως τα κανάλια Βεργίνα -55 UHF, Europe One -55 UHF…κ.α). Και από την άλλη στα περιφερειακά κανάλια (που εκπέμπουν με 1 kW ισχύς και κάτω…), και διαθέτουν καλή εικόνα εντός πόλης (αλλά μετρία εικόνα εκτός Θεσσαλονίκης)… Πρωταθλητήs σε αυτή την κατηγορία περιφερειακών καναλιών (αναγνωρίζεται η TV100), αφού εντελώς ανεξήγητα εκπέμπει από το Χορτιάτη (μόνο με 500 W). Ενώ γενικώς η κεντρική της συχνότητα στο 33 UHF (είναι καθαρή), χωρίς παρεμβολές (από αλλά όμορα κέντρα εκπομπής)…

Αντίθετα από το Φιλίππειο, που είναι ένα αποκλειστικά δευτερεύων κέντρο εκπομπής για τους βορειοδυτικούς δήμους της Θεσσαλονίκης (κάτω από το λόφο του Σεΐχ Σου/ Φιλίππειου), η TV100 (φροντίζει να ξεπερνά τα όρια ισχύς σε επίπεδο Φιλίππειο), διαθέτοντας δυνατό πομπό στο δίαυλο εκπομπής 44 UHF (με μάξιμουμ ισχύς το 1 kW)!!! Πολύ μεγάλη ισχύς για αναμεταδότης Φιλίππειου, όταν όλα τα υπόλοιπα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια (που εκπέμπουν από το Φιλίππειο), διαθέτουν πομπούς ισχύος (της τάξης των 50 W, 100 W και 150 W)Πως μετά η TV100 να μην παρεμβάλει στα ίσια (εντός και εκτός πόλης), το MTV+ Θεσσαλονίκης στο δίαυλο λήψης 44UHF !!!

Κάποια αρμόδια αρχή (όπως η ΕΕΤΤ), πρέπει να βάλει σε τάξη την TV100 και να τις επιβάλει να πέσει στα κανονικά επίπεδα ισχύς (για κέντρο εκπομπής Φιλίππειο), αφού όλα τα κανάλια από εκεί εκπέμπουν με ισχύς της τάξης των 50 W εως 150 W...

Ως πηγή για τα στοιχεία, σχετικά με την ισχύς των πομπών, από το βασικό κέντρο εκπομπής Χορτιάτη και το δευτερεύων κέντρο εκπομπής Φιλίππειο, χρησιμοποιήσαμε την πολύ καλή δουλεία του SatleoForum στον δικτυακό τόπο: http://editthis.info/greektv/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


Blog-Σχολιο: Την παράλογα αυξημένη εκπομπή σε επίπεδο ισχύς της TV100 (με μεγάλη ισχύς από το Καρατεπε/ Φιλίππειο), μπορεί να την διαπιστώσει κανείς, εάν πάει σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, π.χ. σε περιοχές της Κατερίνης που καλύπτονται από τον Χορτιάτη και ταυτόχρονα από τα ισχυρά σήματα του Πηλίου… Και θα διαπιστώσει ότι η TV100 (44UHF) έρχεται με πιο δυνατό σήμα και εικόνα από το Φιλίππειο (εάν δεν ήταν η πανίσχυρη ΕΤ3 από Πήλιο), ενώ ταυτόχρονα παλεύει μαζί της (για το ποιος θα επικρατήσει στο 44UHF)… Αντιθέτως, ενώ θα έπρεπε να προσφέρει καμπάνα εικόνα από τον Χορτιάτη (αφού είναι καθαρή η συχνότητα της TV 100 στο 33 UHF), εντελώς ανεξήγητα φροντίζει να εκπέμπει με χαμηλή ισχύ από τον Χορτιάτη (στο 33 UHF), με αποτέλεσμα να έρχεται η εικόνα ασθενής με χιονάκια (στις προαναφερόμενες περιοχές)…

Τρίτη

Φήμες για συγχώνευση ET1 - NET...

Φούντωσαν οι φήμες περί κατάθεσης πρότασης για συγχώνευση της ΕΤ1 με τη ΝΕΤ και τη διατήρηση της ΕΤ3 ως αυτόνομο κανάλι. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πρόταση για αναστολή λειτουργίας του στούντιο της Κατεχάκη. (Ημερησία)

Σχόλιο:
Στην εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης, οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δημιουργούν νέα θεματικά κανάλια (ειδησεογραφικά, παιδικά, αθλητικά, πολιτιστικά, κινηματογραφικά, ντοκιμαντέρ, διεθνή κλπ), τα οποία διαθέτουν μέσα από κάθε είδους τηλεοπτική πλατφόρμα μετάδοσης. Η ΕΡΤ έχει σημαντικά έσοδα, τεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, με τα οποία μπορεί να παίξει το ρόλο «αναχώματος» στην υποκουλτούρα των ιδιωτικών καναλιών και να σταθεί στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων. Η ΕΡΤ χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική απόφαση «ξεκαθαρίσματος» και σωστής διαχείρισης, η οποία θα αναδείξει τον κοινωνικό της ρόλο ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και σίγουρα δεν θα την συρρικνώσει…

Kώστας Πρέντας - http://www.satleo.gr/content/view/2218/1/

Το Αναλογικό τοπίο της Θεσσαλονίκης αναμένει τις πρώτες ψηφιακές εκπομπές της DIGEA…

«Ας κρατήσουν οι χοροί»…, μια και κάποια ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας ανησυχούν για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή (σύμφωνα με το «Παρόν») και θέτουν προ των πυλών τα προβλήματα αναλογικής λήψης που θα προκύψουν σε 40.000 χιλιάδες νοικοκυριά στην Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη (Φιλίππειο) και τα νότια προάστια της Αττικής (Αίγινα), σε περίοδο δυσμενών οικονομικών συνθηκών για τα νοικοκυριά… Μετά το επερχόμενο Switch-Off των αναλογικών εκπομπών από το Φιλίππειο (τον Δεκέμβριο του 2009), αλλά και της Αίγινας (στο πρώτο Εξάμηνο του 2010), ενώ παράλληλα δεν έχει δημοσιευτεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα ξεκαθαρίσει τις τεχνικές προδιαγραφές τηλεοπτικού εξοπλισμού μεταξύ των δυο προτύπων κωδικοποίησης DVB-T, «Mpeg-2 (της ΕΡΤ) και Mpeg-4 (της DIGEA)»…

Σύμφωνα με το μεταβατικό χάρτη συχνοτήτων, όλες οι εκπομπές αναλογικών καναλιών από την Αίγινα (στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής) και το Φιλίππειο (στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης) θα πρέπει να σταματήσουν πριν την έναρξη των ψηφιακών εκπομπών των κρατικών, ιδιωτικών και περιφερειακών καναλιών… Πιο συγκεκριμένα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απαιτούνται άμεσα να απελευθερωθούν οι δίαυλοι συχνοτήτων στα UHF: 21, 23, 25, 29, 31, 39, 46, 47, 50, 56 και 59. Ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι μέλει γενέσθαι με κάποιες απο τις υπολοιπες συχνότητες από το Φιλίππειο `η παραπλήσια κέντρα εκπομπής, όπως οι δίαυλοι συχνοτήτων 9, 12, 36, 44, 49, 61, 65 και 66 UHFΌπως και για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου απαιτούνται άμεσα να απελευθερωθούν όλοι οι δίαυλοι συχνοτήτων στα UHF και πιο συγκεκριμένα οι αναλογικές εκπομπές καναλιών που αντιστοιχούν στο κέντρο εκπομπής Αίγινα… Μάλιστα κάποιες από αυτές τις αναλογικές συχνότητες που αναμένεται να πάνε για Switch-Off, βρίσκονται στην ζώνη συχνοτήτων που έχει οριοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί στο μέλλον, προς χρήση για διαδικτυακές και Mobile TV υπηρεσίες…
H Θεσσαλονίκη είναι το επόμενο μεταβατικό στάδιο ψηφιακών εκπομπών της DIGEA (το όποιο πρόσφατα οριοθετήθηκε για το Δεκέμβριο του 2009)... Eνώ τα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, διαθέτουν εκτός της κεντρικής τους εκπομπής τους από το Χορτιάτη (για όλη την Κεντρική Μακεδονία) και άλλο ένα `η δυο διαύλους συχνοτήτων προς χρήση για την κάλυψη των τις δύσκολων περιοχών (εντός πόλης μέσω Φιλίππειου `η Σίβρι). Μάλιστα αν υπάρχει δίαυλος που είναι κενός αυτή την περίοδο (λόγο Switch-Off) και συμπίπτει με την αντίστοιχη εκπομπή ιδιωτικού καναλιού από το Πήλιο, τότε η κάλυψη είναι 100%. Αφού αυτό το κέντρο εκπομπής χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την κάλυψη της Άνω πόλης και των βορειοδυτικών περιοχών, κάτι που άλλαξε μετά την υιοθέτηση ως δεύτερου κέντρου εκπομπής πόλης (Kαρατεπε /Φιλίππειο), την εποχή της επίγειας αναμετάδοσης δορυφορικών καναλιών μέσω ΕΡΤ και Δήμου Θεσσαλονίκης (στο τέλος της δεκαετίας του 80ς)…


Παρακάτω παραθέτουμε τον αναλογικό και ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων (με τους διεκδικούμενους διαύλους συχνοτήτων για τις μεταβατικές ψηφιακές εκπομπές των καναλιών), της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη-Λαγκαδάς, Κιλκίς-Πολύκαστρο, Έδεσσα-Γιαννιτσά, Βέροια-Νάουσα, Κατερίνη-Λιτόχωρο…):

EDIT: 09/01/2010

Χρωματικές επιλογές κέντρων εκπομπής ευρύτερης Θεσσαλονίκης:
Κόκκινο= Φιλίππειο
Μαύρο= Χορτιάτης
Ανοιχτό Καφέ = Πήλιο (αφορούν αποκλειστικά την ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης)
Γκρι= Δευτερεύοντα κέντρα εκπομπής Θεσσαλονίκης
Μπλε = Ενεργές και επερχόμενες Ψηφιακές εκπομπές καναλιών
Πράσινο= Δίαυλοι συχνοτήτων που έχει επέλθει `η θα επέλθει το αναλογικό Switch-Off (σύμφωνα με την ΚΥΑ 21161/08)...


- 5 VHF – ΕΤ1 (Άγιος Αθανάσιος - Πρασσάς )

- (6 VHF – ΕΤ1 από Πήλιο!!!)
- 9 VHF – Alpha (Ωραιόκαστρο?)
- 12 VHF – ET1 (Λιμάνι)
- -----
- -----
- 21 UHF – NovaCinema 1 (Φιλίππειο)
- (21 UHF – Μακεδονία TV από Πήλιο!!!)
- 22 UHF – TV Θεσσαλονικη (Χορτιάτης)
- 23 UHF – ET3 (Φιλίππειο)

- 23 UHF - (θα επέλθει Switch-Off, κατά την έναρξη ψηφιακών εκπομπών των κρατικών καναλιών -σύμφωνα με την ΚΥΑ 21161/08)
- 23 UHF – DVB-T/ERT Digital - 2ο Multiplex Κρατικών καναλιών (Μη ενεργό, αν και διατίθεται σαν υπηρεσία στις 26UHF...)
- 24 UHF – Mega (Χορτιάτης)

- 25 UHF – Alter (Φιλίππειο)

- 25 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010:...μετά τα μεσάνυχτα)

- (25 UHF – Alpha από Πήλιο!!!)


- 25 UHF – DVB-T/Mpeg-4/DIGEA - 1ο Multiplex Ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας
- (Switch-On: Θα ενεργοποιηθεί στις 14/01/2010,…μετά τα μεσάνυχτα)


- 26 UHF – DVB-T/ERT Digital - 1ο Multiplex Κρατικών καναλιών (Επανήλθε η ERT Digital -ενεργό)
- 27 UHF – ΕΤ3 (Χορτιάτης)
- 28 UHF – 4Ε (Χορτιάτης)


- 29 UHF – Μακεδονία TV (Φιλίππειο)

-29 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010: ...μετά τα μεσάνυχτα)

- 29 UHF – DVB-T/Mpeg-4/DIGEA - 2ο Multiplex Ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας - (Switch-On: Θα ενεργοποιηθεί στις 14/01/2010,…μετά τα μεσάνυχτα)


- 30 UHF – ΝΕΤ (Χορτιάτης)
- 31 UHF – Channel 10 (Χορτιάτης)


-31 UHF - (θα επέλθει Switch-Off συμφώνα με την ΚΥΑ 21161/08, κατά την έναρξη ψηφιακών εκπομπών των περιφερειακών κρατικών καναλιών…)

- (31 UHF – Mega από Πήλιο!!!)
- 31 UHF – DVB-T/(???) - 1ο Multiplex Περιφερειακών καναλιών (Μη ενεργό)
- 32 UHF – ΑΝΤ-1 (Χορτιάτης)
- 33 UHF – ΤV100 (Χορτιάτης)
- 34 UHF – Τηλεαστυ (Χορτιάτης)
- 35 UHF – Σκαϊ (Χορτιάτης)
- (35 UHF – ΑΝΤ-1 από Πήλιο!!!)


- 36 UHF – Σκαϊ (Φιλίππειο)

- 36 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010, ...μετά τα μεσάνυχτα)


- 37 UHF – ΕΤ1 (Χορτιάτης)
- 38 UHF – Μακεδονία TV (Χορτιάτης)
- 39 UHF – ΝΕT (Φιλίππειο)

- 39 UHF - (θα επέλθει Switch-Off, κατά την έναρξη ψηφιακών εκπομπών των κρατικών καναλιών - συμφώνα με την ΚΥΑ 21161/08)
- 40 UHF – NovaSports 1 (Χορτιάτης)
- 41 UHF – Alter (Χορτιάτης)
- (41 UHF – ΝΕΤ από Πήλιο!!!)
- 42 UHF – Γνώμη TV (Χορτιάτης)
- (42 UHFDVB-T/ERT Digital – 2/1ο Multiplex Κρατικών καναλιών από Πήλιο!!!) - (Ενεργό)

- 43 UHF – Ωμέγα TV (Χορτιάτης)
- 44 UHF – ΜTV+ (Χορτιάτης)
- 44 UHF – ΤV100 (Φιλίππειο)
- (44 UHF – ΕΤ3 από Πήλιο!!!)
- 45 UHF – Alpha (Χορτιάτης)
- 46 UHF – ΑΝΤ-1 (Άγιος Αθανάσιος - Πρασσάς )

- 46 UHF - (θα επέλθει Switch-Off, κατά την έναρξη ψηφιακών εκπομπών των κρατικών καναλιών - συμφώνα με την ΚΥΑ 21161/08)
- (46 UHF – Διον TV από Βάβδο, για Κατερίνη)
- 46 UHF – DVB-T/ERT Digital - 3ο Multiplex Κρατικών & Συνδρομητικών καναλιών (Μη ενεργό)
- 47 UHF – NovaSports 1 (Φιλίππειο)
- 48 UHF – Channel 9 (Χορτιάτης)
- 49 UHF – ΕT1 (Φιλίππειο)
- 50 UHF – (4E – Φιλίππειο - Επήλθε Switch-Off το Νοέμβριο του 2008!!!)
- 50 UHF – DVB-T/(4E test 1) - 2ο Multiplex Περιφερειακών καναλιών (Πιλοτικα ενεργό)
- 51 UHF – Star (Χορτιάτης)
- 52 UHF – 902TV (Χορτιάτης)
- 53 UHF – NovaCinema 1 (Χορτιάτης)
- (53 UHF DVB-T/ERT Digital – 1ο Multiplex Κρατικών καναλιών από Πήλιο!!!)- (ενεργό)
- 54 UHF – Πανόραμα TV (Χορτιάτης)
- (54 UHF – Σκαϊ από Πήλιο!!!)
- 55 UHF – Βεργινα TV (Χορτιάτης)
- 56 UHF – DVB-T/ERT Digital - 1ο Multiplex Κρατικών καναλιών (ενεργό)
- 57 UHF – Europe One (Χορτιάτης)
- 58 UHF – Η Βουλή (Χορτιάτης)
- (58 UHF – Star από Πήλιο!!!)


- 59 UHF – Star (Φιλίππειο)

- 59 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010, ...μετά τα μεσάνυχτα)


- 59 UHF – DVB-T/(???) - 3ο Multiplex Περιφερειακών καναλιών (Μη ενεργό)
- 60 UHF – Time Channel (Χορτιάτης)
- (60 UHF – ΝΕΤ από Πήλιο!!!)


- 61 UHF – Mega (Φιλίππειο)

- 61 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010, …μετά τα μεσάνυχτα)


- 62 UHF – Euro Channel (Χορτιάτης)
- (62 UHF – ΕΤ1 από Πήλιο!!!)
- 63 UHF – Κενή - (Επήλθε Switch-Off…)
- 64 UHF – Εγνατία TV (Χορτιάτης)
- (64 UHF – Alter από Πήλιο!!!)


- 65 UHF – ΑΝΤ-1 (Φιλίππειο)

- 65 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010, …μετά τα μεσάνυχτα)


- 66 UHF – Alpha (Φιλίππειο)

- 66 UHF - (Προσοχή: θα επέλθει Switch-Off σε Φιλίππειο στις 14/01/2010, …μετά τα μεσάνυχτα)


- 66 UHF – ΕΤ1 (Χορτιάτης)
- 67 UHF – Κενή - (Επήλθε Switch-Off…)
- 68 UHF – Κενή - (Επήλθε Switch-Off…)
- 69 UHF – MTV+ - (Φιλιππειο)


Δευτέρα

Η Θεσσαλονίκη αποκτά το δικό της MTV…

Η Θεσσαλονίκη αποκτά το δικό της MTV, ενώ βρίσκεται σε συνεχή ροη η πιλοτική εκπομπή του καναλιού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης…

Επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα η μεγάλη οικογένεια του MTV και η Θεσσαλονίκη αποκτά το δικό της μουσικό, ψυχαγωγικό και life-style κανάλι «MTV+», ικανοποιώντας το αίτημα των νέων της πόλης. Το MTV+ βρίσκεται πιλοτικά στον αέρα της Θεσσαλονίκης από τις 18 Οκτωβρίου –Συντονιστείτε! Το κανάλι εκπέμπει ελεύθερα (free on air) και προς το παρόν μεταδίδει διαδοχικά μουσικά video clip. Στο προσεχές μέλλον, το κοινό της Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πλούσιο MTV ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει καινούριες εκπομπές και σειρές, video clips, αλλά και φρέσκες ειδήσεις από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της showbiz. Τηλεοπτικές επιλογές που υπόσχονται να «ταράξουν» τα δεδομένα ψυχαγωγίας και να αποτελέσουν τη σταθερή επιλογή των νέων. Πιστό στην κατεύθυνση ανάδειξης καινούργιων ταλέντων και με στόχο να βρίσκεται στον παλμό της νεολαίας της Θεσσαλονίκης, πρόκειται να πραγματοποιήσει διαγωνισμό MTV+ «Search» αναζητώντας «φρέσκα» πρόσωπα, sui generis παρουσιαστές, για τις ελληνικές παραγωγές του καναλιού. Η Θεσσαλονίκη απόκτησε ένα επιπλέον συν: το MTV+. Συντονιστείτε στο MTV+ και γίνετε μέλος της μεγαλύτερης μουσικής, και ψυχαγωγικής οικογένειας στον κόσμο!

(Δελτίο Τύπου)

Κυριακή

Μικρή μετάθεση για τις επερχόμενες επίγειες ψηφιακές εκπομπές της Digea…


Μικρή μετάθεση αναμένεται για τις επερχόμενες επίγειες ψηφιακές εκπομπές της Digea στη Θεσσαλονίκη (αλλά και στην Αττική), αφού και η πολιτεία χρειάζεται χρόνο, για να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό (μέσα από τα ΚΕΠ και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ). Όπως τα χιλιάδες νοικοκυριά (στους βορειοδυτικούς δήμους της Θεσσαλονίκης- Συκιές, Μετέωρα, Πολίχνη…) που καλύπτονται από το λόφο του Φιλιππειου, αλλά και τα χιλιάδες νοικοκυριά (σε περιοχές της Αττικής κάτω από τους πρόποδες του Υμηττού) που καλύπτονται από την Αίγινα Σύμφωνα με τον CEO της Digea, Γιώργο Μαθιό (σε πρόσφατη συνέντευξη του από το νέο τεύχος των Δορυφορικών Νέων), «η έναρξη επίγειων ψηφιακών εκπομπών της Digea για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετατίθεται για τον Δεκέμβριο του 2009. Ενώ το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα ψηφιακών εκπομπών της Digea για τις ευρύτερες περιοχές της Αττικής, Λάρισας και Πάτρας, θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010»…
Αυτή την περίοδο, η Digea οριοθετεί και προετοιμάζει τα σημεία από τα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη και Φιλιππειο (τα οποία αναμένονται να είναι έτοιμα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2009), περιμένοντας το πράσινο φως για να εκπέμψει επίγεια ψηφιακά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης…

Μάλιστα η Digea θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει σε συνεννόηση με την TV 100 (Δήμος Θεσσαλονίκης), προκειμένου να συστεγαστεί στις εγκαταστάσεις της TV 100 (από το ΚαραΤεπε-Φιλιππειο), αφού το ΚαραΤεπε θεωρείτε αυτή την στιγμή το καλύτερο σημείο εκπομπής για την κάλυψη της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο… Ενώ το επόμενο διάστημα αναμένουμε να προχωρήσει το πλήρες Switch-Off -όλων των αναλογικών καναλιών- από το ΚαραΤεπε-Φιλιππειο, προκειμένου να προχωρήσει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή…

Nicolas A.


Blog-Σχόλιο: Για την ιστορία να πούμε ότι το ΚαραΤεπε δημιουργήθηκε ως κέντρο εκπομπής για την δυτική Θεσσαλονίκη, επί δορυφορικής επίγειας τηλεόρασης (στο τέλος της δεκαετίας του 80ς). Αφού χρησιμοποιήθηκε πρώτα για τα δορυφορικά κανάλια της ΕΡΤ (ΠAΣΟΚ), σε αντιδιαστολή με τα δορυφορικά κανάλια του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΝΔ), που έβγαιναν από το Πανόραμα (και υπήρχε δυσκολία λήψης στην Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη)… Το ΚαραΤεπε αποτέλεσε το νέο κέντρο εκπομπής (τόσο κοντά στην πόλη), που μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλά την Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και σχεδόν όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης (εάν υπάρχουν πάνελ εκπομπής προς όλες τις κατευθύνσεις)… Μάλιστα επί εποχής MTV Europe (1988-1994)), πολλοί κάτοικοι από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, εκτός της κεραίας UHF που διέθεταν προς Χορτιάτη, έβαζαν και δεύτερη κεραία UHF (με κατεύθυνση προς Φιλιππειο), προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δορυφορικά της ΕΡΤ (MTV Europe, CNN, Eurosport/Screensport, 3Sat…)… Όταν ήρθε η ΝΔ στην Κυβέρνηση (το 1990), η TV 100 ζήτησε και επέτυχε να ανέβει στο ΚαραΤεπε, προκειμένου να καλύψει καλύτερα τους βορειοδυτικούς δήμους της Θεσσαλονίκης (με δεύτερο πομπό στο δίαυλο 44 UHF). Αντίθετα τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια δεν κατάφεραν ποτέ να εκπέμψουν από το ΚαραΤεπε, αλλά εκπέμπουν από την περιοχή του ξενοδοχείου Φιλιππειο (που είναι πολύ πιο πίσω και μέσα στο δάσος του Σει Σου) και δεν έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα για τις δύσκολες περιοχές… Ουσιαστικά τα μόνα περιφερειακά (`η τοπικά) κανάλια που είχαν δεύτερη συχνότητα εκπομπής για να καλύπτουν την Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός των κρατικών και ιδιωτικών καναλιών), ήταν η TV 100 και το Εκκλησιαστικό κανάλι (το οποίο τον Νοέμβρη του 2008), προχώρησε στο πρώτο αναλογικό Switch-Off (από φιλιππειο) και εκπέμπει πλέον ψηφιακά μια δοκιμαστική κάρτα (στο δίαυλο 50 UHF)… Όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά κανάλια εκπέμπουν μόνο από τον Χορτιάτη (ο οποίος καλύπτει όλη την Κεντρική Μακεδονία: Λαγκάδας, Κιλκίς, Έδεσσα-Γιαννιτσά, Βέροια-Νάουσα, Κατερίνη-Λιτόχωρο…). Ενώ διαθέτουν καθαρές τις συχνότητες εκπομπής τους (από το Φιλίππειο), εκτός του αδικημένου μουσικού καναλιού Βαλκάνια TV (νυν MTV+), που αναμένει την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (για την επίλυση του αναλογικού προβλήματος εκπομπής) από την αλληλοκάλυψη με την TV 100 (στο 44 UHF)…

Παρασκευή

100% MTV Music στο Conn-x TV…

Από τις 7 Οκτώβριου 2009 εντάχτηκε στην δικτυακή πλατφόρμα ΟΤΕ-Conn-x TV, το θεματικό μουσικό κανάλι MTV Music, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επερχόμενη ένταξη των θεματικών καναλιών του δικτύου MTV, (MTV Two, MTV Dance, VH1 Classic)… To MTV Music πρώτο λανσάρισε στο τέλος του 2005 (από την Viacom) για λογαριασμό των καλωδιακών δικτύων και υπηρεσιών Mobile TV και είναι από τα πρώτα μουσικά κανάλια που παίζουν non-stop επιτυχίες, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις… Η αρχική διάθεση ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος του Ελληνικού MTV (μας μπέρδεψε στην αρχή), όμως στην συνέχεια γρήγορα διορθώθηκε ο EPG… Μια και το MTV Music στοχεύει 100% στους μουσικόφιλους, αφού δεν διαθέτει προγράμματα με σειρές, αλλά είναι ένα ατελείωτο Jukebox νέων επιτυχιών…

Nicolas A. - http://musicplanethd.blogspot.com/

Blog – Σχόλιο: Σύμφωνα με τον εμπορικό Διευθυντή του Conn-x TV, Ηλία Καβάγια (σε συνέντευξη στο ηλεκτρονικό περιοδικό Sportbiz), μέσα στο 2010 όλες οι υπηρεσίες Conn-x TV θα είναι διαθέσιμες μέσω δορυφόρου (που σήμερα φθάνει στα σπίτια των συνδρομητών του μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας… Δεν προσδιόρισε όμως εάν το ξεκίνημα μέσω δορυφόρου θα είναι μέσα στην Άνοιξη `η το φθινόπωρο του 2010…

Δευτέρα

MTV+: Το MTV επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη…

MTV+: Το MTV επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη…

Από σήμερα τα μεσάνυχτα ενεργοποιήθηκε η τοπική έκδοση MTV για την Θεσσαλονίκη «MTV+» (με δοκιμαστικές εκπομπές στην αναλογική συχνότητα 44 UHF), αντικαθιστώντας πλήρως το μουσικό κανάλι της Θεσσαλονίκης «Balkania TV Music». Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη κανονικών εκπομπών του τοπικού καναλιού «MTV+», ανάμεσα τους θα μεταδώσει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη (ζωντανά από το Βερολίνο), τα μουσικά βραβεία «MTV Europe Music Awards 2009» Να πούμε ότι το Balkania TV Music διαθέτει άδεια ελεύθερης δορυφορικής εκπομπής από το ΕΣΡ, ενώ είναι ένα από τα 42 περιφερειακά κανάλια στην ελληνική επικράτεια, που πήραν έγκριση για να εκπέμψουν στη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα έχει οριοθετηθεί ότι από το δίαυλο 31 UHF (κέντρα εκπομπής i) Χορτιάτης και ii) Φιλίππειο ή Σιβρί), θα ξεκινήσει το multiplex επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης που θα περιλαμβάνει τα περιφερειακά κανάλια: BAΛΚΑΝΙΑ TV Θεσσαλονίκης (νυν MTV+ Θεσσαλονίκης), ΕUROPE ONE Θεσσαλονίκης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Θεσσαλονίκης, και ΔΙΟΝ CHANNEL Πιερίας…, που θα λύσει οριστικά τα προβλήματα αναλογικής λήψης (που ταλανίζουν εδώ και χρόνια την δυτική Θεσσαλονίκη), ιδιαίτερα για την λήψη του καναλιού Βαλκάνια TV…

Nicolas A. - http://musicplanethd.blogspot.com/


Η Έναρξη τοπικής έκδοσης MTV στην Θεσσαλονίκη και τα προβλήματα της επίγειας αναλογικής εκπομπής του MTV+ Θεσσαλονίκης (πρώην Βαλκάνια TV), στην δυτική Θεσσαλονίκη:

Blog-Σχόλιο: Καταρχήν χαιρετίζουμε τις πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές του MTV+ στην Θεσσαλονίκη, ενώ για την Ιστορία να πούμε ότι MTV πρωτοεμφανίστηκε στην Θεσσαλονίκη (στην επίγεια αναλογική τηλεόραση-Φθινόπωρο 1988), με τις πρώτες εκπομπές του Ιστορικού MTV Europe (από το Δήμο Θεσσαλονίκης και μετέπειτα από την ΕΡΤ). Ενώ στην συνέχεια, αφού πέρασε από διαφορές αλλαγές σε συχνότητες εκπομπής (στα UHF 52,21,54,40,43…) και θέσεις εκπομπής (Πανόραμα, Φιλίππειο, Χορτιάτης), διακόπηκε βίαια η επίγεια αναλογική μετάδοση του καναλιού MTV Europe (μεταξύ 1994-1995), προκειμένου να εκπέμψει κάποιο τοπικό κανάλι…

Το MTV+ Θεσσαλονίκης (πρώην Βαλκάνια TV), εκπέμπει με ελάχιστα προβλήματα λήψης στο κέντρο της πόλης και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Καλαμαριά…), ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο προς τις δυτικές συνοικίες, αρχίζουν τα έντονα προβλήματα λήψης του καναλιού… Πιο συγκεκριμένα σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Εύοσμος, Ελευθέρια-Κορδελιό…, αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε γωνία λήψης 10-30 μοίρες, από τα δυο βασικά κέντρα εκπομπής της πόλης (Χορτιάτης και Φιλίππειο). Έτσι η εικόνα του MTV+ Θεσσαλονίκης έρχεται 100% προβληματική και μη προσβάσιμη (γι` αυτές τις περιοχές), αφού βομβαρδίζονται ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα 44 UHF, με ισόποση ισχύς σήματος από τα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη (MTV+ Θεσσαλονίκης) και Φιλίππειο (TV100 Θεσσαλονίκης). Έτσι, είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις MTV+, σ` αυτές τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές της Σταυρούπολης, Συκιές, Πολίχνη, Νεάπολη, όπου υπερισχύουν οι αναλογικές εκπομπές από το Φιλίππειο (TV100 Θεσσαλονίκης)…

Το MTV+ Θεσσαλονίκης ξεκινά με προβλήματα αναλογικής λήψης για την Δυτική Θεσσαλονίκη, που πρέπει να διευθετηθούν σύντομα (με συνεννόηση με την TV100 και τον Δήμο Θεσσαλονίκης), για μεταφορά της αναλογικής εκπομπής της TV100 (από τον δίαυλο 44), στον δίαυλο 63. Εάν μέχρι τα μέσα Νοέμβριου δεν προχωρήσει το αναλογικό Switch-off της TV100 (στο δίαυλο 44-Φιλίππειο), παράλληλα με το αναλογικό Switch-off των Ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας (από το Φιλίππειο), προκειμένου να προχωρήσει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή… Άγνωστο βέβαια τι θα συμβεί και με το αναλογικό Switch-off στο δίαυλο 31 (και την αναλογική εκπομπή του Αθηναϊκού περιφερειακού Καναλι 10, από τον Χορτιάτη), όταν τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλονίκης διεκδικήσουν την συχνότητα (δίαυλος 31 UHF), για τις επίγειες ψηφιακές τους εκπομπές (από Χορτιάτη και Φιλίππειο)…

Κυριακή

Βασικό ερωτηματολόγιο και απαντήσεις της Digea για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή…

…Και ενώ την σκυτάλη για τις ψηφιακές εκπομπές της Digea από το Ξυλόκαστρο (ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου), σύντομα θα πάρει η Θεσσαλονίκη (όσο πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο) και η Αττική (όσο πλησιάζουμε προς τον Δεκέμβριο)… Επισημαίνουμε ότι για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Συκιές, Μετέωρα…) που καλύπτονται αποκλειστικά από τις αναλογικές εκπομπές (κάτω από το Φιλιπειο), καθώς και για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αθήνας, που καλύπτονται αποκλειστικά από τις αναλογικές εκπομπές της Αίγινας (κάτω από τους νοτιανατολικούς πρόποδες του Υμηττού), δεν θα υπάρξει μεταβατικό στάδιο παράλληλης εκπομπής αναλογικών και ψηφιακών καναλιών, γιατί θα περάσουν κατευθείαν στις ψηφιακές εκπομπές, προκειμένου να προχωρήσει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Έτσι στα πλαίσια αυτά, η Digea δίνει την δική της ενημέρωση, μέσα από ένα βασικό ερωτηματολόγιο–απαντήσεων που παραθέτει στο δικτυακό της τόπο…

Βασικό ερωτηματολόγιο και απαντήσεις της Digea για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή…

Τι είναι o αποκωδικοποιητής;
Ο αποκωδικοποιητής είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με την αναλογική σας τηλεόραση και με την εξωτερική κεραία. Η συσκευή μετατρέπει το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε αναλογικό και το καθιστά ορατό στην αναλογική οθόνη της τηλεόρασής σας.

Γιατί αλλάζει η τηλεόραση σε ψηφιακή; Ποιος το αποφάσισε;
Σύμφωνα με την απόφαση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) έως το 2015 όλες οι χώρες παγκοσμίως θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει την ξεπερασμένη αναλογική τεχνολογία και να προχωρήσουν στην εκπομπή ψηφιακού σήματος για την τηλεόραση. Μάλιστα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα προτρέπονται να σταματήσουν την προβολή των αναλογικών προγραμμάτων τους έως το τέλος του 2012, κάτι για το οποίο η Ελλάδα έχει δεσμευτεί εδώ και τρία χρόνια. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης στην απόφαση της ITU.

Τι είναι η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T);
Η Ψηφιακή τηλεόραση είναι, με απλά λόγια, το μέλλον της τηλεόρασης. Αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο εκπέμπεται και λαμβάνεται το τηλεοπτικό σήμα από τα κανάλια στα σπίτια μας ή όπου υπάρχει δέκτης τηλεόρασης. Μιλάμε μόνο για την τεχνολογία εκπομπής και λήψης τηλεοπτικού σήματος, δηλαδή για το είδος του σήματος που φτάνει στο σπίτι μας και όχι την τεχνολογία της τηλεόρασης που υπάρχει στο σπίτι. Η ψηφιακή τηλεόραση αναπτύσσεται παγκοσμίως με γοργούς ρυθμούς και είναι μία υπηρεσία η οποία δεν απαιτεί συνδρομή, είναι δηλαδή δωρεάν.

Ποια είναι τα οφέλη της;
Δύο από τα κυριότερα οφέλη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης είναι η κορυφαία ποιότητα εικόνας και ήχου. Η εικόνα θα είναι αψεγάδιαστη και αντίστοιχα και ο ήχος δεν θα έχει απώλειες όπως συνέβαινε επίσης συχνά ως σήμερα. Σχετικά με το ήδη υπάρχον σύστημα τηλεοπτικής εκπομπής που ονομάζεται αναλογικό, η υπεροχή της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ξεκάθαρη σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα υπάρχει πλέον το πρόβλημα κακής ή μέτριας λήψης που εμφανιζόταν ως σήμερα σε πολλές περιοχές με χιόνια (λόγω αδύναμου σήματος ή περίεργης μορφολογίας εδάφους) ή είδωλα που εμφανίζονται στο περίγραμμα των μορφών των ανθρώπων ή των πραγμάτων που εμφανίζονται και περιορίζουν την ευκρίνεια της εικόνας. Επιπλέον, η ψηφιακή τηλεόραση σε αντίθεση με την αναλογική «καταλαβαίνει τι δείχνει». Μελλοντικά λοιπόν, η ψηφιακή τηλεόραση θα προσφέρει και την υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG). Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος θα μας παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα το όποιο παίζει αλλά και για αυτό που ακολουθεί, δίνοντας μας παράλληλα την δυνατότητα να προγραμματίσουμε εγγραφή του προγράμματος.

Τι είναι η ψηφιακή μετάβαση;
Έτσι ονομάζουμε το μεσοδιάστημα στο οποίο θα υπάρξει παράλληλη λήψη αναλογικού και ψηφιακού σήματος ούτως ώστε να προσαρμοστούν όλοι στη νέα ψηφιακή εποχή. Είναι μια σημαντική περίοδος στην οποία θα είναι εύκολο ο καθένας από εμάς να συγκρίνει εύκολα και άμεσα την εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού σήματος. Το διάστημα αυτό είναι στην ουσία ένα διάστημα προσαρμογής που μας δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τη νέα τεχνολογία και εφοδιασμού του αποκωδικοποιητή. Μετά το τέλος της περιόδου αυτής (τέλος του 2012), η εκπομπή αναλογικού σήματος θα τερματιστεί (switch off) και θα υπάρχει μόνο ψηφιακό σήμα.

Τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάβασης;
Κατά την περίοδο της μετάβασης συγκεκριμένες περιοχές αναπόφευκτα θα χάσουν το αναλογικό σήμα ακόμη και μέσα στο 2009. Στην Αθήνα π.χ. θα κλείσει η αναλογική εκπομπή από την Αίγινα όλων των σταθμών. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στην Θεσσαλονίκη από το κέντρο εκπομπής στο λόφο του Φιλίππειου. Έτσι λοιπόν περίπου 40.000 καταναλωτές συνολικά που καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τις συγκεκριμένες περιοχές και οριοθετούνται στους κατοίκους στους νοτιανατολικούς πρόποδες του Υμηττού καθώς και γύρω από τον λόφο του Φιλίππειου, θα χάσουν κάθε αναλογικό σήμα και θα χρειαστούν άμεσα την προμήθεια αποκωδικοποιητών προκειμένου να μπορούν να δουν τηλεόραση. Για το λόγο αυτό το κράτος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τη συγκεκριμένη μερίδα του καταναλωτικού κοινού με έντυπο ενημερωτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Digea και το οποίο θα διατίθεται στα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών (ΚΕΠ) και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότερα για τους τηλεθεατές των περιοχών με το ειδικότερο πρόβλημα έχουμε αποφασίσει να αποστείλουμε προσωπική επικοινωνία μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ όπου θα εξηγούμε λεπτομερώς τα βήματα. Ωστόσο στις συγκεκριμένες δύο περιοχές που έχουν ούτως η άλλως πρόβλημα λήψης, η προμήθεια του αποκωδικοποιητή αναμένεται να λύσει μία για πάντα το πρόβλημα αυτό.

Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί;
Η τεχνολογία που επιλέχθηκε ή για να είμαστε και πιο δόκιμοι το πρωτόκολλο κωδικοποίησης που επιλέχθηκε είναι το MPEG4 (Εμ Πεγκ 4) ως αποτέλεσμα συναπόφασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου η χώρα μας να έχει το πλέον σύγχρονο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε από όλες τις χώρες που ξεκίνησαν το συγκεκριμένο εγχείρημα μετά το 2006, δεδομένου ότι προσφέρει 40% καλύτερη ποιότητα από το προγενέστερο MPEG2.

Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος φορέας που έχει αναλάβει το έργο της μετάβασης και της ψηφιακής εκπομπής;
Οι φορείς που έχουν αναλάβει την μετάβαση και την ψηφιακή εκπομπή είναι η Digea (Nτίτζια) για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας (ALPHA,ALTER,ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV,MEGA, ΣΚΑΪ και STAR), η ΕΡΤ για τα κρατικά, ενώ οι περιφερειακοί σταθμοί θα συνεργαστούν με πάροχο της επιλογής τους.

Πώς μπορώ να ετοιμαστώ για τη μετάβαση;
Απλά μείνετε ενημερωμένοι για την έναρξη των δοκιμαστικών ψηφιακών εκπομπών που αφορούν την περιοχή όπου διαμένετε ώστε εγκαίρως να μπορείτε να προμηθευτείτε τον ειδικό αποκωδικοποιητή. Αν το τελευταίο διάστημα έχετε αποκτήσει τηλεόραση τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει ψηφιακό δέκτη βεβαιωθείτε πως αυτός υποστηρίζει το σύστημα εικόνας MPEG-4. Αν προγραμματίζετε τώρα να αποκτήσετε νέα τηλεόραση φροντίστε να καλύπτει αυτή την προδιαγραφή. Αλλιώς θα χρειαστείτε αποκωδικοποιητή.

Χρειάζομαι νέα τηλεόραση;
Δεν απαιτείται αγορά νέας τηλεόρασης για τη λήψη του ψηφιακού σήματος. Ακόμα και με την παλιά σας τηλεόραση είναι δυνατό να βλέπετε ψηφιακά αρκεί να συνδέσετε έναν απλό αποκωδικοποιητή που υποστηρίζει το σύστημα εικόνας MPEG-4.

Η HDTV και η DVB-T είναι το ίδιο;

Όχι. Η DVB-T είναι ψηφιακή τηλεόραση. Η HDTV είναι τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Η HDTV είναι η καλύτερης ποιότητας μορφή DTV, αλλά μόνο μία από τις πολλές μορφές που υπάρχουν. Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας μπορεί να λάβουν δωρεάν προγραμματισμό τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, χρησιμοποιώντας μια κεραία. (Συμπληρώνουμε, ότι οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν ελεύθερα δορυφορικά κανάλια υψηλής ευκρίνειας-HDTV, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό δορυφορικής κεραίας και δορυφορικού δέκτη τεχνολογίας DVB-S2, που μπορεί να συνδυάζει και την παράλληλη λήψη των επίγειων ψηφιακών καναλιών DVB-T/Mpeg-4/Mpeg2, μόνο όσοι επιτραπέζιοι δέκτες DVB-S2 είναι τεχνολογίας Combo)…

Θα χρειαστώ καινούρια κεραία ή πιάτο;
Καμία αλλαγή στην εγκατάσταση της ήδη υπάρχουσας κεραίας, δεν απαιτείται προκειμένου να λάβουμε το ψηφιακό σήμα
. Η μετατροπή του σήματος γίνεται εξ ολοκλήρου από τον αποκωδικοποιητή που θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν έχω αναλογικό ή ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη;
Προκειμένου να ελέγξετε εάν ο τηλεοπτικός σας δέκτης μπορεί να λαμβάνει ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, μπορείτε να ψάξετε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης σας ή να ψάξετε για μια ένδειξη στο δέκτη που να δείχνει ότι έχει ένα ενσωματωμένο δέκτη της Επιτροπής Προηγμένων Τηλεοπτικών Συστημάτων (ATSC). Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή και να ελέγξετε τις δυνατότητες του δέκτη από το νούμερο μοντέλου του κατασκευαστή.

Πόσο θα μου κοστίσει η αλλαγή;
Το κόστος για έναν απλό αποκωδικοποιητή που αναβαθμίζει την τηλεόρασή σας με μια απλή σύνδεση είναι πραγματικά μικρό και υπολογίζεται γύρω στα 50 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και πιο περίπλοκοι ψηφιακοί δέκτες στην αγορά που απευθύνονται σε πιο απαιτητικούς και ψαγμένους τηλεθεατές που παρακολουθούν δορυφορικά και άλλα εξειδικευμένα προγράμματα. Τώρα αν πιστεύετε πως είναι καιρός να αλλάξετε την τηλεόρασή σας με καινούρια το ποσό που μπορείτε να ξοδέψετε εξαρτάται από τις δυνατότητές σας. Απλά προσέξτε να πληροί τις προδιαγραφές MPEG-4.

Πού θα βρω αποκωδικοποιητή;
Σύντομα, αποκωδικοποιητές θα μπορούμε να προμηθευόμαστε από όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

Πώς συνδέεται ο αποκωδικοποιητής;
Είναι πολύ εύκολο. Θυμάστε πώς συνδέσατε πριν από κάποια χρόνια το πρώτο σας video? H λογική είναι η ίδια. Στην ουσία ο αποκωδικοποιητής παρεμβάλλεται μεταξύ κεραίας και τηλεόρασης. Η κεραία συνδέεται με τον αποκωδικοποιητή και ο αποκωδικοποιητής με την τηλεόραση...

Θα χρειαστεί να ψάξω ξανά για τα κανάλια;
Κατ΄αρχάς θα πρέπει να κατανοήσουμε πως πλέον χρησιμοποιούμε την παλιά μας τηλεόρασή μόνο ως οθόνη (τερματικό) και δεν αλλάζουμε πια εδώ τα κανάλια όπως το κάναμε παλιά. Πλέον το κοντρόλ της τηλεόρασης θα μας είναι χρήσιμο μόνο για να την ανοιγοκλείσουμε και να ρυθμίσουμε τον ήχο ή άλλες παραμέτρους της, όχι όμως για να αλλάξουμε κανάλια. Τα κανάλια αλλάζουν πια μόνο μέσα από τον αποκωδικοποιητή. Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες χρήσης του αποκωδικοποιητή κι ενεργοποιώντας τη λειτουργία του αυτόματου συντονισμού τα κανάλια θα αποθηκευτούν στον ψηφιακό του δέκτη γρήγορα κι εύκολα.

Κάθε τηλεόρασή μας θέλει αποκωδικοποιητή;
Θα χρειαστεί ένας διαφορετικός αποκωδικοποιητής για κάθε τηλεόραση που υπάρχει στο σπίτι και δεν διαθέτει ψηφιακό δέκτη που υποστηρίζει το σύστημα MPEG 4. Ο κάθε αποκωδικοποιητής που συνδέεται στην τηλεόρασή μας ουσιαστικά υποκαθιστά μόνο τον δικό της αναλογικό δέκτη. Άρα κάθε τηλεόραση που έχουμε στο σπίτι θα χρειαστεί τον δικό της ξεχωριστό αποκωδικοποιητή.

Τι γίνεται με συσκευές όπως βίντεο, DVD κοκ;
Όλες οι συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας που διαθέτουν αναλογικό δέκτη θα χρειαστούν οπωσδήποτε τον δικό τους αποκωδικοποιητή. Είναι η ίδια ακριβώς λογική που περιγράψαμε παραπάνω. Κάθε συσκευή που έχει δικό της αναλογικό δέκτη (βίντεο, dvd εγγραφής) θα χρειαστεί αποκωδικοποιητή, αν π.χ. θέλετε να βλέπετε ένα πρόγραμμα στην TV και να γράφετε άλλο πρόγραμμα στο βίντεό σας ή το dvd εγγραφής. Το απλό μας dvd που μόνο παίζει ταινίες ή άλλο πρόγραμμα που νοικιάζουμε ή αγοράζουμε, συνδέεται απευθείας στην TV μας και δεν επηρεάζεται από τη μετάβαση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις κονσόλες παιχνιδιών που συνδέονται απ’ ευθείας στην τηλεόραση.

Αν δεν κάνω τίποτα δηλαδή, δεν θα βλέπω;
Μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση στην περιοχή που διαμένετε μπορείτε φυσικά να μην κάνετε τίποτα. Όταν όμως σταματήσει εντελώς η εκπομπή αναλογικού τηλεοπτικού σήματος και δεν έχετε φροντίσει να κάνετε τις κατάλληλες κινήσεις, δυστυχώς δεν θα έχετε πλέον εικόνα στην τηλεόρασή σας. Κάτοικοι των περιοχών όπως ο λόφος Φιλιππείου στη Θεσσαλονίκη ή η Αίγινα, θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον αποκωδικοποιητή εγκαίρως, γιατί στις περιοχές αυτές θα εκπέμπεται μόνο ψηφιακό σήμα.

Τι θα κάνουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες;
Όλοι έχουμε κοντά μας, αν όχι στο σπίτι που μένουμε, σίγουρα στον φιλικό ή συγγενικό μας κύκλο ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων εξαιτίας προβλημάτων υγείας, δεν θα μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν ούτε στη διαδικασία της μετάβασης, ούτε θα μπορούν να κατανοήσουν την αλλαγή καθεαυτή. Δεδομένου πως η τηλεόραση γι αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να είναι το μοναδικό τους παράθυρο στον κόσμο, η στήριξή μας είναι απαραίτητη.

http://www.digea.gr/faq23.html

Τρίτη

Το Boomerang ομιλεί ελληνικά στη Nova...

Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το κανάλι Boomerang θα…ομιλεί ελληνικά, αποκλειστικά στην οθόνη των συνδρομητών της nova (θέση 503). Οι φωνές των αγαπημένων ηρώων καρτούν, μεταγλωττισμένες πλήρως στην ελληνική γλώσσα, θα προσφέρουν πλέον ατέλειωτη ψυχαγωγία σε όλες τις ηλικίες, στο 24ωρο παιδικό κανάλι της ψηφιακής πλατφόρμας. Το Boomerang φιλοξενεί μια εντυπωσιακή βιβλιοθήκη με πολλούς από τους αγαπημένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, όπως Looney Tunes, Tom & Jerry, The Flintstones, Scooby-Doo, Bugs Bunny, Popeye, Daffy Duck, Garfield, The Addams Family, ενώ στόχος του είναι να προσφέρει ασφαλή διασκέδαση και αυθόρμητο γέλιο. Το Boomerang θα συνεχίσει επίσης να προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα, παρέχοντας στους συνδρομητές της nova, τη δυνατότητα να επιλέγουν τη γλώσσα που επιθυμούν (μεταξύ ελληνικών και αγγλικών).
(Δελτίο Τύπου)

Κυριακή

O γρίφος της ΕΡΤ και τα προβλήματα με την ψηφιακή...

Ενώ η «ονοματολογία» καλά κρατεί, η νέα διοίκηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τα πολλά και διαχρονικά προβλήματα της κρατικής τηλεόρασης...

Τα προβλήματα με την ψηφιακή:
Το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 2012 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Εκτός από την ολοκλήρωση των υποδομών που θα επιτρέπει στην ΕΡΤ να μεταδίδει ψηφιακά το πρόγραμμά της, το μεγάλο αγκάθι στην υπόθεση είναι η απόκλιση ανάμεσα στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί η κρατική τηλεόραση για τις ψηφιακές μεταδόσεις και αυτό που χρησιμοποιεί η κοινοπραξία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Επειδή είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο πρωτόκολλα, η διοίκηση της ΕΡΤ έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να ακολουθήσει το πρωτόκολλο των ιδιωτικών σταθμών. Αυτό βέβαια αφήνει στον αέρα τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί αποκωδικοποιητές για τα ψηφιακά προγράμματα της ΕΡΤ και τώρα θα πρέπει να αγοράσουν νέους. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία δεν φρόντισε για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα αναλάμβανε τις διαδικασίες για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες...

Πλήρες άρθρο στο Βήμα:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=293282&dt=11/10/2009

Πέμπτη

Οι TOKIO HOTEL στη σκηνή του MTV WORLD STAGE από την Αθήνα…

Οι TOKIO HOTEL ανεβαίνουν στη σκηνή του MTV WORLD STAGE στην Αθήνα

Η Αθήνα στο επίκεντρο του κόσμου με τη συναυλία της χρονιάς που θα προβληθεί στα Δίκτυα του MTV στην Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική. Η συναυλία των Tokio Hotel αποτελεί την πρώτη παγκόσμια live παρουσίαση του νέο τους άλμπουμ «Humanoid» και θα μαγνητοσκοπηθεί για την εκπομπή MTV World Stage, η οποία θα προβληθεί σε 150 χώρες και 44 κανάλια του MTV διεθνώς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει καθώς η διεθνής μουσική σκηνή στρέφει το βλέμμα της στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Οι Tokio Hotel, μετά από δύο χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία, πολλαπλά πλατινένια άλμπουμ και ξέφρενες εκδηλώσεις θαυμασμού από χιλιάδες fans ανά τον κόσμο, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιάσουν σε παγκόσμια live αποκλειστικότητα τη νέα τους δισκογραφική δουλειά «Humanoid». Το MTV DAY 2009 θα φιλοξενήσει τις συναρπαστικές ερμηνείες των Tokio Hotel, Aloha from Hell, Μύρωνα Στρατή, Professional Sinnerz και Moral. Οι πιο δημιουργικές δυνάμεις του MTV έχουν επιστρατευτεί για να δημιουργήσουν ένα συναρπαστικό θέαμα για το οποίο απαιτήθηκε η κατασκευή μιας ειδικής εξαγωνικής σκηνής που θα αγκαλιάσουν οι «fan» που ταξιδεύουν ακόμα και από το εξωτερικό για τη συναυλία. Το MTV World Stage ανοίγει τις πόρτες στις πιο ξεχωριστές παραγωγές και στα πιο μοναδικά σημεία του κόσμου, μεταφέροντας μας κάθε Παρασκευή σε διαφορετικές μουσικές σκηνές, παγκοσμίως γνωστών καλλιτεχνών. Για το σκοπό αυτό, η συναυλία MTV DAY 2009 θα μαγνητοσκοπηθεί σε high definition και θα επεξεργαστεί από τα εξειδικευμένα studio του MTV International, που ανήκει στη Viacom Inc. Η συναυλιακή ατμόσφαιρα, ο ενθουσιασμός των fans, η live παρουσίαση της πολύ-αναμενόμενης νέας δισκογραφικής δουλειάς «Humanoid» των Tokio Hotel θα φτάσουν σε 44 διαφορετικά κανάλια MTV σε 150 χώρες, φτάνοντας έτσι στους δέκτες 600 εκατομμυρίων νοικοκυριών ανά τον κόσμο. Το MTV Greece θα μεταδώσει πρώτο σε παγκόσμια αποκλειστικότητα την υπερπαραγωγή του MTV DAY 09 με τους Τokio Hotel, Μύρωνα Στρατή, Professional Sinnerz, Moral και Aloha from Hell.

Ημερομηνία: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου / Χώρος: Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ / Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00
Καλλιτέχνες: Tokio Hotel, Aloha From Hell, Μύρωνας Στρατής, Professional Sinnerz, Moral.

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ/ Η προπώληση έχει αρχίσει.
Σημεία διάθεσης εισιτηρίων

Public Καραγεώργη Σερβίας 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα
Ticket House Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / τηλεφωνικό κέντρο 210-3608366
Ticket Services Πανεπιστημίου 39 – Αθήνα / τηλεφωνικό κέντρο 210-7234567
e-ticketing http://www.mtvday.gr/

Τρίτη

Ψηφιακή τηλεόραση: Την νύφη δεν πρέπει να την πληρώνουν πάντοτε οι καταναλωτές…

Το ποσοστό των νοικοκυριών `η τηλεθεατών που αναφέρει το «Παρόν» (από την προηγούμενη ανάρτηση), αντιστοιχεί στους επιτραπέζιους δέκτες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (STBs – DVB-T/Mpeg-2), οι οποίοι δεν αναβαθμίζονται, αφού δεν διαθέτουν θύρα υποδοχής ειδικής μοντούλας πού να αναβαθμίζει τον ενσωματωμένο δέκτη DVB-T/Mpeg-2 (για τη λήψη καναλιών DVB-T/Mpeg-4). Έτσι γι` αυτά τα νοικοκυριά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη από την πολιτεία (εάν ακολουθηθεί αποκλειστικά το πρότυπο εκπομπής DVB-T/Mpeg-4)… Παράλληλα υπάρχει και 1 εκατομμύριο νοικοκυριά (σύμφωνα με την ΕΡΤ), που διαθέτει τηλεοπτικούς δέκτες νέας γενιάς με ενσωματωμένο δέκτη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T/Mpeg-2 (με θύρα C.I `η θύρα υποδοχής ειδικής μοντούλας), που έχουν την δυνατότητα να αναβαθμιστούν με την κατάλληλη μοντούλα ελεύθερης πρόσβασης Pocket FTA NP4 Mpeg-4 (για την λήψη καναλιών DVB-T/Mpeg-4)… Μια τέτοιου τύπου μοντούλα (σε έκδοση Viaccess), δοκιμάστηκε ανεπίσημα με επιτυχία σε περιοχή που καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις της DIGEA (από το Ξυλόκαστρο), η οποία αποκωδικοποίησε κανονικά τα ιδιωτικά κανάλια από τα δυο multiplex της DIGEA (με μια μικρή καθυστέρηση στην εναλλαγή καναλιών)… Δεν υπάρχει όμως 100% συμβατότητα με όλα τα μοντέλα τηλεοράσεων νέας γενιάς…
Είχαμε γράψει και στο παρελθόν, ότι την νύφη δεν πρέπει να την πληρώνουν πάντοτε οι καταναλωτές, εξάλλου η εναλλαγή συστημάτων πρόσβασης για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση από DVB-T/Mpeg-2 (για την ΕΡΤ), σε DVB-T/Mpeg-4 (για την DIGEA), πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται από ένα μεταβατικό στάδιο… Γι` αυτό ακούγεται ως μια πολύ καλή και λογική λύση, η περίπτωση μετάβασης σε όσες περιοχές της χώρας δεν εμφανίστηκε ποτέ η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (ως τώρα), να πάνε ΕΡΤ και DIGEA κατευθείαν στο σύστημα πρόσβασης για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/Mpeg-4)... Ενώ σε όσες περιοχές, όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, όπου υπάρχουν οι εκπομπές της ΕΡΤ (σε DVB-T/Mpeg-2,), πρέπει να υπάρξει και ένα ψηφιακό μεταβατικό στάδιο παράλληλης εκπομπής σε DVB-T/Mpeg-2 και DVB-T/Mpeg-4! Αυτό όμως είναι καθαρά θέμα ρύθμισης από την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να φροντίσει να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την μετάβαση στην εποχή της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…

Δευτέρα

Θα πληρώσουν ξανά για την ψηφιακή TV...

Θα πρέπει να ξαναπληρώσουν για να δουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με ψηφιακό σήμα! Την έλλειψη σχεδίου από την πλευρά της Πολιτείας καλούνται να καλύψουν με χρήματα οι τηλεθεατές. Η αναπόφευκτη επιλογή της Digea να χρησιμοποιήσει το σύγχρονο σύστημα αποκωδικοποίησης MPEG-4 για να μεταδώσει το σήμα της επιφέρει μια νέα δαπάνη σε εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο πρώτο κάλεσμα της Πολιτείας και προμηθεύτηκαν αποκωδικοποιητή με σύστημα MPEG-2 για να βλέπουν τα προγράμματα της ΕΡΤ. Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του αποκωδικοποιητή που διαθέτει το MPEG-2, οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ξανά για να αγοράσουν αποκωδικοποιητή με σύστημα MPEG-4 προκειμένου να βλέπουν σε λίγο καιρό και τους ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και τα προγράμματα της ΕΡΤ. Ο αριθμός των καταναλωτών με MPEG-2 δεν είναι σαφής... Άλλοι κάνουν λόγο για 200.000 χρήστες και άλλοι για 300.000 τηλεθεατές που διαθέτουν το σύστημα το οποίο δεν χρησιμοποιεί η Digea... Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από τους σταθμούς που συμμετέχουν στη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση για το ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Είναι βέβαιο όμως πως οι τηλεθεατές άμεσα θα πρέπει να προμηθευτούν αποκωδικοποιητές με MPEG-4 καθώς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Digea, τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η μετάδοση του ψηφιακού σήματος με παράλληλη διακοπή του αναλογικού στο Φιλίππειο στη Θεσσαλονίκη και στο τέλος Δεκεμβρίου, από το κέντρο εκπομπής στην Αίγινα, στην Αθήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, για παράδειγμα, στην Αθήνα την 1.1.2010 οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων, αν θέλουν να δουν τηλεόραση, θα πρέπει να προμηθευτούν αποκωδικοποιητή, αλλιώς με τη διακοπή του αναλογικού σήματος από το κέντρο της Αίγινας θα βλέπουν μαύρο ή χιόνια.
Στη συνέχεια, «στις αρχές του 2010 ακολουθούν η Πάτρα και η Λάρισα, πάντα εφόσον η αγορά θα είναι επαρκώς εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και θα ολοκληρωθεί και το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο προβλέψεων» είναι η άποψη του γενικού διευθυντή της εταιρείας των ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, Γιώργου Μαθιού, στο www.digea.gr
Το πρόβλημα που δημιουργείται οφείλεται στην απουσία σοβαρής πολιτικής από την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία δεν δημιούργησε, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, έναν φορέα που θα αναλάμβανε τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Αντιθέτως, αρχικά έδωσε το δικαίωμα για πιλοτικές ψηφιακές εκπομπές μόνο στην ΕΡΤ, η οποία και επέλεξε το σύστημα της εποχής εκείνης (MPEG-2). Στη συνέχεια προσπάθησε να συνασπίσει σε μια κοινή εταιρεία την κρατική τηλεόραση με τους ιδιώτες, χωρίς αυτό να είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα την πρωτοβουλία ανέλαβε η Digea, η κοινή εταιρεία των 7 σταθμών εθνικής εμβέλειας, επιλέγοντας ένα νεώτερο σύστημα αποκωδικοποίησης, το MPEG-4. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει χρόνος να διορθωθεί η κατάσταση. Το σίγουρο είναι πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη η επόμενη κυβέρνηση να αναθεωρήσει πλήρως το υφιστάμενο καθεστώς και να δημιουργήσει έναν φορέα που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ως το τέλος του 2012.

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=45965&colid=&catid=28&dt=2009-10-04 0:0:0